Lilit Hovhannisyan – De El Mi

Lilit Hovhannisyan – De El Mi
Idea: Lilit Hovhannisyan
Director & Cameraman: Artyom Abovyan
Music & Lyrics: Vahram Petrosyan

Choreographer: Vika Martirosyan
Dancers: Amaras dance studio

Lyrics:
1.Քո խռպոտ ձայնով ինձ երեկ ասացիր.
«Արի ամուսնանանք»։
Երբ տեսար՝ հույս չկա, թողիր, գնացիր,
Ու էլ քեզ չգտանք.
Ո՞նց քո կինը դառնամ, մի պահ մտածի՛ր,
ՈՒ եկ այդ մասին մոռանանք.

Դե էլ մի,
Դե էլ մի,
Դե էլ մի բարկացրու՛ ինձ

Վե՛ր կաց հենց հիմա ու արի, արի
Ինձ հրավիրիր պարի,
Կամ պարի՛ր,կամ էլ տուն ճանապարհի՛ր ինձ,
Հերի՛ք, հերի՛ք, հերի՛ք է։

կրկներգ
Ո՞նց իմ սիրտը քեզ տամ էլի,
Ո՞նց էլ քեզ հավատամ էլի,
Դու դարձել ես անտանելի,
Չունեմ էլ քո կարիքը։
Ո՞նց լինեմ էլ քո կինը ես,
Ո՞նց լինեմ քո կողքինը ես.
Չգիտես դու իմ գինը,
Ես գիտեմ գլխիս գալիքը։

2.Ինձ դու էլ,դու էլ մի աչքով չնայես,
Հին լացկանը չեմ ես,
Դու ինձ համար սերդ չխնայես,
Դու չգիտես,
Որ քեզ հետ մի վայրկյան էլ չեմ մնա ես,
Թե կողքերդ նայես։

Դե էլ մի,
Դե էլ մի,
Դե էլ մի բարկացրու՛ ինձ

Վե՛ր կաց հենց հիմա ու արի, արի
Ինձ հրավիրիր պարի,
Կամ պարի՛ր,կամ էլ տուն ճանապարհի՛ր ինձ,
Հերի՛ք, հերի՛ք, հերի՛ք է։

կրկներգ
Ո՞նց իմ սիրտը քեզ տամ էլի,
Ո՞նց էլ քեզ հավատամ էլի,
Դու դարձել ես անտանելի,
Չունեմ էլ քո կարիքը։
Ո՞նց լինեմ էլ քո կինը ես,
Ո՞նց լինեմ քո կողքինը ես.
Չգիտես դու իմ գինը,
Ես գիտեմ գլխիս գալիքը։

Դե պարի՛ր կամ էլ ինձ ծափահարի՛ր…
–Դե պարի՛ր,կամ էլ մեզ ծափահարի՛ր,
Դե պարի՛ր,կամ ինձ տուն ճանապարհի՛ր…
–Դե պարի՛ր,կամ մեզ տուն ճանապարհի՛ր,
Տե՛ս, ասում եմ վերջին անգամ՝ դե արի՛…
–Ասում է վերջին անգամ՝ դե արի՛,
Պարի՛ր կամ ինձ տուն ճանապարհի՛ր,
–Դե պարի՛ր կամ մեզ տուն ճանապարհի՛ր,դե պարի՜…

Այսօր լավ է սկսվել օրս,
Դե հիմա պարում ենք բոլորս………

(1368)

Category: Armenian, Music, Video
Lilit Hovhannisyan
About The Author
- Lilit Hovhannisyan was born on December 7, 1987 in Yerevan, Armenia. She was very shy by nature, that’s why nobody really knew that she had this great talent hidden somewhere in her heart. Her lifelong dream was to become a dress-designer, and she did her best to achieve this goal. However, this music talent of hers has got to be revealed. Lilit’s life-turning encounter with music happened just because her father insisted on trying her abilities in the sphere of music. Lilit’s first step in this amazing world was marked by a great contest she took part for the first time in her whole life. This new road was full of ups and downs for Lilit, but she was strong enough to overcome all the obstacles on her way, and prove that she has her say in music. In 2002, Lilit left the music school after Jrbashian, the department of piano. Afterwards, in 2005, she graduated from the department of vocal of the State Song Theatre of Armenia’s college. Later on, in 2011, Lilit graduated from the Yerevan State Musical Conservatory (YSC) after Komitas, the department of jazz-vocal. Lilit’s unique and charming voice spiced with her manner of singing, extraordinary hairstyle, optical glasses and her winning smile completes ideally her stunning image. This is exactly how charming Lilit is captured by her audience and earns their great love and attention once and forever.