Martin Mkrtchyan – “Jaghatss patik-patik”, “Tsirani Tsar”

Martin Mkrtchyan – “Jaghatss patik-patik”, “Tsirani Tsar” / Live in Concert at Dolby Theatre /
Armenian Folk Songs

Մարտին Մկրտչյան – «Ջաղացս պատիկ-պատիկ», «Ծիրանի ծառ»
Мартин Мкртчян – “Джахацс патик-патик”, “Цирани Цар”

FOR CONTACTS
——————————————————————
Armin Movsisyan / Producer/Manager /
+37499411400
[email protected]
——————————————————————

© 2017 Martin Mkrtchyan Production. All rights reserved

(587)

Category: Armenian, Music, Video